Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Praktijk voor Osteopathie Marc Nieuwenhuizen voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Administratie

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email, en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur
naar de patiënt per email/Post. Dit wordt ingevoerd in het professionele
softwarepakket van Crossuite.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen. Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.  De intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in softwarepakket van Crossuite.

Delen met derden

Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier

De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien
jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede
hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn
vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden
patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste
wijziging in het dossier.

Privacy verklaring

Voor uw eerste consult wordt u een intake-formulier in gevuld, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.